Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Dịch Lệ Ê-bô-la

Dịch Lệ Ê-bô-laThi thiên 91:5-7 “Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, Hoặc tên bay ban ngày, Hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, Hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, Và muôn người sa ngã bên hữu ngươi; Song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi”.
Xuất Hành 15:26, “Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì Ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà Ta đã giáng cho xứ Ai cập; vì Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi (Jehovah Rapha).
Ê-bô-la khủng khiếp mà,
Ô căn bệnh dữ nổ ra kinh hồn!
Giết người nhanh chóng lạ thường,
Bệnh nhân mấy bữa liệt giường rồi đi.
Vác-xin, điều trị chi li,
Cũng đều nhường chỗ sầu bi, kinh hoàng!
Thiên dân đau đớn lo toan,
Sợ mình sẽ chết như ngàn người ta.
Bạn ơi, Chúa hứa rõ mà:
Dầu ngàn người chết ngã ra hề gì!
Dầu cơn dịch lệ là chi,
Cũng không xảy đến điều gì bạn đâu.
Có Ngài bóng cánh tối cao,
Nơi Ngài đồn lũy ta mau ẩn mình.
“Con ngươi” mắt Chúa quang vinh,
Chúa gìn giữ bạn an bình chẳng sai;
Ngài là tường lửa quyền oai,
Quân thù nhỏ bé khôn tày vượt qua.
Giê-hô-va Đấng Ra-pha,
Tiêu trừ bệnh tật dân mà Chúa thương.
Dù cho thắt ngặt trăm đường,
Chúa luôn giải cứu phi thường lạ thay!
Bệnh không thắng được ta nay,
Trừ khi Chúa muốn cho ai lâm vào.
Đừng lo căn bệnh thế nào,
Chỉ khen ngợi Đấng tối cao trên đầu;
Chúa không nhắp mắt, ngủ đâu,
Ngài canh giữ bạn đêm thâu, ban ngày.
Ha-le-lu-gia hiển oai,
Ta nên chúc tán Danh Ngài hôm nay!


Minh Khải    24-10-2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét